منبع تغذیه KNX

Power Input: 10~30  V DC

KNX-BUS Output: 30  V DC

Imax Indicator light: When the current exceeds 320mA, the indicators light is on

Reset Indicator Light: When short circuit, manual reset and the current exceeds >1.5*Imax the lights is on

Status Indication of switch position: LED

توضیحات

منبع تغذیه ولتاژ 220 متناوب را به 30 ولت مستقیم تبدیل می کند. ماژول های منبع تغذیه با جریان های 160/320/640 میلی آمپر ساخته می شود. اغلب تجهیزات مورد استفاده مصرف جریان 10 میلی آمپر دارند و یک منبع تغذیه 160 میلی آمپر می تواند 16 ماژول را تغذیه کند. این ماژول بر روی ریل DIN در داخل تابلوی برق نصب می شود.