مجموعه آموزشی خانه هوشمند چمدانی

ماژول usb

ماژول مبدل سنتی به هوشمند

پاور KNX

ماژول usb

ماژول مبدل سنتی به هوشمند

پاور KNX

ماژول usb

ماژول مبدل سنتی به هوشمند

پاور KNX

تومان

توضیحات

این محصول مورد استفاده در مراکز آموزش عالی و هنرستان ها می باشد. این محصول مورد استفاده در مراکز آموزش عالی و هنرستان ها می باشد. این محصول مورد استفاده در مراکز آموزش عالی و هنرستان ها می باشد. این محصول مورد استفاده در مراکز آموزش عالی و هنرستان ها می باشد. این محصول مورد استفاده در مراکز آموزش عالی و هنرستان ها می باشد. این محصول مورد استفاده در مراکز آموزش عالی و هنرستان ها می باشد. این محصول مورد استفاده در مراکز آموزش عالی و هنرستان ها می باشد. این محصول مورد استفاده در مراکز آموزش عالی و هنرستان ها می باشد. این محصول مورد استفاده در مراکز آموزش عالی و هنرستان ها می باشد. این محصول مورد استفاده در مراکز آموزش عالی و هنرستان ها می باشد.

اطلاعات بیشتر

نام ویژگی:

مقدار ویژگی